Nondiscrimination and Accessibility

يلتزم [Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.] بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس. لا يستبعد [Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.] الأشخاص أو يعاملهم على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس.

            [Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.]:

            • يوفر مساعدات وخدمات مجانية للأشخاص من ذوي الإعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:

                        â—‹ مترجمي لغة إشارة مؤهلين

            â—‹ معلومات كتابية بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة، وغير ذلك من التنسيقات)

            • يوفر خدمات لغوية مجانية للأشخاص الذين لغتهم الأساسية ليست الإنجليزية، مثل:

                        â—‹ مترجمين مؤهلين

                        â—‹ معلومات مكتوبة بلغات أخرى

            إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بـ [Ronald Askland]

إذا كنت تعتقد أن [Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.] قد أخفق في توفير تلك الخدمات أو ميز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس، يمكن أن تتقدم بشكوى إلى: [Ronald Askland, CEO]، [2107 Main St., PO Box 567, Emmetsburg, IA 50536]، [712-852-2211]، [712-852-2211]، [712-852-4800]، [RonAskland@horizons-unlimited.net]. يمكن أن تتقدم بشكوى شخصيًا أو بالبريد أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني. إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بشكوى، فإن [Ronald Askland] متاح لمساعدتك.

يمكن أيضًا أن تتقدم بشكوى إلكترونيًا لوزارة Department of Health and Human Services (وزارة الخدمات الصحية والبشرية) ØŒ مكتب Office for Civil Rights (مكتب الحقوق المدنية)ØŒ  Ù…Ù† خلال مكتب Office for Civil Rights Complaint PortalØŒ المتوفر على الرابط  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو بالبريد أو الهاتف على:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-863-1019, 800-537-7697 (رقم هاتف الصم والبكم)

تتوافر نماذج الشكاوى على الرابط http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。

            Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.:

            • 向殘障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如:

                        â—‹ 合格的手語翻譯員

            â—‹ 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)

            • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:

                        â—‹ 合格的翻譯員

                        â—‹ 以其他語言書寫的資訊

            如果您需要此類服務,請聯絡 Ronald Askland

如果您認為 Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向 Ronald Askland, CEO 提交投訴,郵寄地址為 2107 Main St., PO Box 567, Emmetsburg, IA 50536,電話號碼為 712-852-2211、TTY(聽障專線)號碼為 712-852-2211,傳真為 712-852-4800,電子信箱為 RonAskland@horizons-unlimited.net。您可以親自提交投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助,Ron Askland, CEO  å¯ä»¥å¹«åŠ©æ‚¨ã€‚

您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C.20201

1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)

登入 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。


Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen over burgerrechten en discrimineert niet op basis van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht. Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. sluit geen mensen uit of behandelt ze anders op grond van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht.

            Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.:

            • Zorgt voor gratis hulpmiddelen en diensten aan mensen met een handicap om met ons effectief te communiceren, zoals:

                        â—‹ Gekwalificeerde doventolken

            â—‹ Schriftelijke informatie in andere formaten (grote letters, audio, toegankelijke elektronische formaten, andere formaten)

            • Zorgt voor gratis vertalingen voor mensen die Engels niet als eerste taal gebruiken, zoals:

                        â—‹ Gekwalificeerde tolken

                        â—‹ Geschreven informatie in andere talen

            Als u deze diensten nodig hebt, neem dan contact op met Ronald Askland.

Als u van mening dat Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. heeft nagelaten om deze diensten te verrichten of op een andere manier gediscrimineerd heeft op basis van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht, kunt u een klacht indienen bij: Ronald Askland, CEO, 2107 Main St., PO Box 567, Emmetsburg, Iowa 50536, 712-852-2211, 712-852-2211`, 712-852-4800, RonAskland@horizons-unlimited.net. U kunt persoonlijk een klacht indienen of per post, fax of e-mail. Heeft u hulp bij het indienen van een klacht nodig, dan is Ron Askland, CEO beschikbaar om u te helpen.

U kunt ook een klacht betreffende burgerrechten indienen bij het US Department of Health and Human Services (USA Afdeling voor Gezondheid en Persoonsgebonden Zaken), Office for Civil Rights (Bureau voor Burgerrechten), elektronisch via het Office for Civil Rights Complaint Portal, beschikbaar via https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf of per e-mail of telefonisch op:

US Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, DC 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Klachtenformulieren zijn verkrijgbaar bij http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap. Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. n'exclut et ne traite aucune personne différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son origine nationale, son âge, son sexe ou son handicap.

            Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. :

            • Fournit gratuitement des aides et services aux personnes handicapées afin de permettre une communication efficace avec nous, par exemple :

                        â—‹ Interprètes qualifiés en langue des signes

            â—‹ Informations écrites dans d'autres formats (gros caractères, audio, formats électroniques accessibles, autres formats)

            • Fournit gratuitement des services linguistiques aux personnes dont la langue principale n'est pas l'anglais, par exemple :

                        â—‹ Interprètes qualifiés

                        â—‹ Informations écrites dans d'autres langues

            Si vous avez besoin de ces services, contactez Ronald Askland.

Si vous pensez que Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. n'a pas fourni ces services ou a fait preuve d'une autre forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou le handicap, vous pouvez déposer une réclamation auprès de : Ronald Askland, CEO, 2107 Main Street, PO Box 567, Emmetsburg, Iowa 50536, 712-852-2211, 712-852-2211, 712-852-4800, RonAskland@horizons-unlimited.net. Vous pouvez déposer une réclamation en personne ou par courrier, télécopie ou e-mail. Si vous avez besoin d'aide pour déposer une réclamation, Ronald Askland, CEO se tient à votre disposition pour vous y aider.

Vous pouvez également déposer une réclamation concernant vos droits civiques auprès de l'U.S. Department of Health and Human Services (Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis), Office for Civil Rights (Bureau des Droits Civiques), par voie électronique via l'Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible à l'adresse https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par courrier ou par téléphone à :

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Des formulaires de réclamation sont disponibles à l'adresse http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Ronald Askland, CEO erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. Ronald Askland, CEO lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

            Ronald Askland, CEO:

            • Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven Kommunikation, wie z. B.:

                        â—‹ Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher

            â—‹ Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche elektronische Formate, sonstige Formate)

            • Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:

                        â—‹ Qualifizierte Dolmetscher

                        â—‹ Schriftliche Informationen in anderen Sprachen

            Sollten Sie diese Dienstleistungen benötigen, so wenden Sie sich an [Name of Civil Rights Coordinator]

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Ronald Askland, CEO es versäumte, diese Dienstleistungen anzubieten, oder auf sonstige Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminierte, so können Sie eine Beschwerde einreichen bei: Ronald Askland, CEO, 2107 Main St., PO Box 567, Emmetsburg, IA 50536, 712-852-2211, 712-852-2211, 712-852-4800, RonAskland@horizons-unlimited.net. Sie können eine Beschwerde persönlich oder per Post, Fax oder E-Mail einreichen. Sollten Sie Hilfe beim Einreichen einer Beschwerde benötigen, so steht Ihnen Ronald Askland, CEO gerne zur Verfügung.

Sie können ebenfalls eine Menschenrechtsbeschwerde einreichen bei: Department of Health and Human Services (U.S.-Gesundheitsministerium), Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Beschwerdeformulare sind verfügbar unter http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

         Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.:

         • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.

                  â—‹ 자격있는 수화 통역자

         â—‹ 다른 형식의 서면 ì •ë³´(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)

         • 주로 사용하는 언어가 영어가 ì•„ë‹Œ 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.

                  â—‹ 자격있는 통역자

                  â—‹ 다른 언어로 작성된 서면 ì •ë³´

         이러한 서비스가 필요하시면 Ronald Askland, CEO 에 연락하십시오.

Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우 Ronald Askland, CEO, 2107 Main Street, PO Box 567, Emmetsburg, IA 50536, 712-852-2211, 712-852-2211, 712-852-4800, RonAskland@horizons-unlimited.net (으)로 연락하여 불만을 제기하실 수 있습니다. 직접 방문하거나 우편, 팩스 또는 이메일로 불만을 제기하실 수 있습니다. 불만 제기와 관련하여 도움이 필요하시면, Ron Askland, CEO (으)로부터 지원을 받으실 수 있습니다.

또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

민원 양식은 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html에 있습니다.


Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງຣັຖບານກາງທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແລະບໍ່ຈຳແນກບຸກຄົນໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ. Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. ບໍ່ຈຳແນກບຸກຄົນ ຫຼື ປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຂົາໂດຍແຕກຕ່າງດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ.

            Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.:

            • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະການບໍລິການ ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ ແກ່ບຸກຄົນທີ່ພິການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສື່ສານກັບພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊັ່ນ:

                        â—‹ ນາຍພາສາໃບ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ

            â—‹ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນຮູບແບບອື່ນໆ (ເຊັ່ນ ຕົວພິມໃຫຍ່, ເທັບບັນທຶກ, ຮູບແບບ ອິເລັກໂຕຣນິກທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ຮູບແບບອື່ນໆ)

            • ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພາສາໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ ແກ່ບຸກຄົນທີ່ພາສາຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ເຊັ່ນ:

                        â—‹ ນາຍພາສາທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ

                        â—‹ ຂໍ້ມູນທີ່ຂຽນໃນພາສາອື່ນ

            ຖ້າວ່າ ທ່ານຕ້ອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້, ຈົ່ງຕິດຕໍ່Ronald Askland, CEO

ຖ້າວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. ບໍ່ໃຫ້ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ຈຳແນກໃນທາງອື່ນ ໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຫຼື ເພດ, ທ່ານສາມາດຍື່ນເລື້ອງຮ້ອງທຸກກັບ: Ronald Askland, CEO, 2107 Main St., PO Box 567, Emmetsburg, IA 50536, 712-852-2211, 712-852-2211, 712-852-4800, RonAskland@horizons-unlimited.net. ທ່ານສາມາດຍື່ນເລື້ອງຮ້ອງທຸກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ໂດຍທາງຈົດໝາຍ, ແຟກຊ໌, ຫຼື ອີເມວ. ຖ້າວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະກອບຄຳຮ້ອງທຸກ,  Ronald Askland, CEO  à»àº¡à»ˆàº™àºžà»‰àº­àº¡àºŠà»ˆàº§àºà»€àº«àº¼àº·àº­àº—່ານ.  

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຮ້ອງທຸກດ້ານສິດທິພົນລະເມືອງໄດ້ກັບທາງ U.S. Department of Health and Human Services (ກະຊວງປະຊາສົງເຄາະແລະສຸຂະພາບຂອງສະຫະຣັຖ), Office for Civil Rights (ຫ້ອງການສິດທິພົນລະເມືອງ), ໂດຍທາງອິເລັກໂຕຣນິກ ຜ່ານ Office for Civil Rights Complaint Portal, ຊຶ່ງມີໃຫ້ທີ່ເວັບໄຊ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ຫຼື ໂດຍທາງໄປສະນີ ຫຼື ທາງໂທຣະສັບ ທີ່:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

ຟອມຄຳຮ້ອງທຸກມີໃຫ້ທີ່ເວັບໄຊ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. iss willich, die Gsetze (federal civil rights) vun die Owwerichkeet zu folliche un duht alle Leit behandle in der seem Weg. Es macht nix aus, vun wellem Schtamm ebber beikummt, aus wellem Land die Voreldre kumme sinn, was fer en Elt ebber hot, eb ebber en Mann iss odder en Fraa, verkrippelt iss odder net.

Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.

Gebt Hilf mitaus Koschte zu Leit, ass net guud schwetze kenne:

- Gebt Hilf fer hattheeriche Leit mit Zeecheschprooch Iwwersetzer

- Gebt en Information, ass nunnergschriwwe iss in annere Wege fer Leit, ass net guud sehne kenne (grooss gedruckt, audio etc.)

Gebt Hilf mitaus Koschte zu Leit, wu net English schwetze ass ihr Mudderschprooch

- Gebt Hilf mit hochgelannte Iwwersetzer

- Gebt en Information in annere Schprooche, net yuscht English.

Wann ebber Hilf braucht in der eent odder der anner Weg, schreib zum Ronald Askland, CEO. Wann ebber denkt, ass Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. net genunk geduh hot fer all selli Hilf gewwe odder ebber net behandelt hot in en Weg, wie es geduh sei sett, kammer sich beklaage bei: Ronald Askland, CEO, 2107 Main St., PO Box 567, Emmetsburg, IA 50536, 712-852-2211, 712-852-2211, 712-852-4800, RonAskland@horizons-unlimited.net. Mer kann sich beklaage, wammer selwert datt anne geht, odder mit ePoscht, Fax odder en Briefli. Wann ebber Hilf braucht fer sich zu beklaage, Ronald Askland, CEO iss do fer zu helfe.

Wammer will, kammer sich aa datt beklaage: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Office for Civil Rights Complaint Portal, mer geht zu https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf Mer kann aa en Briefli schreiwe zu:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

 

Odder mer ruft selli Nummer uff: 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD) Abbadiche Bledder fer sich zu beklaage, kammer datt gricke: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.  Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

            Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.:

            • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:

                        â—‹ услуги квалифицированных сурдопереводчиков;

            â—‹ письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы).

            • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно:

                        â—‹ услуги квалифицированных переводчиков;

                        â—‹ письменную информацию на других языках.

            Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к Ronald Askland, CEO

Если вы считаете, что в Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу: Ronald Askland, CEO, 2107 Main Street, PO Box 567, Emmetsburg, IA 50536, 712-852-2211, 712-852-2211, 712-852-4800, RonAskland@horizons-unlimited.net. Вы можете подать жалобу лично или отправить по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам поможет Ronald Askland, CEO.

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201 (США)

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. pridržava se važećih saveznih zakona o graÄ‘anskim pravima i ne pravi diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.  Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. ne isključuje ljudi niti ih tretira drugačije zbog njihove rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola.

            Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.:

            • Pruža besplatnu pomoć i usluge osobama sa invaliditetom kako bi komunicirali efikasno s nama, poput:

                        â—‹ kvalifikovanih tumača za znakovni jezik

            â—‹ pisanih informacija u drugim formatima (veća slova štampanih materijala, audio format, dostupni elektronski i drugi formati)

            • Pruža besplatne jezičke usluge osobama čiji maternji jezik nije engleski, poput:

                        â—‹ kvalifikovanih jezičkih tumača

                        â—‹ informacija napisanih na drugim jezicima

            Ako su vam potrebne ove usluge, kontaktirajte Ronald Askland, CEO.

Ako mislite da vam Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. nije pružio ove usluge ili ste bili izloženi diskriminaciji na neki drugi način po osnovu rase, boje kože, nacionalnog porijekla, godina starosti, invaliditeta ili pola, možete podnijeti prigovor sljedećoj ustanovi: Ronald Askland, CEO, 2107 Main Street, PO Box 567, Emmetsburg, Iowa 50536, 712-852-2211, 712-852-2211, 712-852-4800, RonAskland@horizons-unlimited.net. Prigovor možete podnijeti lično, poštom, faksom ili elektronskom poštom. Ako vam je potrebna pomoć za podnošenje prigovora, Ronald Askland, CEO je dostupan da vam pomogne.

TakoÄ‘e možete podnijeti žalbu u vezi graÄ‘anskih prava ministarstvu U.S. Department of Health and Human Services (Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga), Office for Civil Rights (Služba za graÄ‘anska prava) elektronski preko Office for Civil Rights Complaint Portal, dostupnog na https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ili poštom ili telefonom na:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD - Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom)

Obrasci žalbe dostupni su na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

            Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.:

            • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:

                        â—‹ Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.

            â—‹ Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).

            • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:

                        â—‹ Intérpretes capacitados.

                        â—‹ Información escrita en otros idiomas.

            Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Ronald Askland, CEO.

Si considera que Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: Ronald Askland, CEO, 2107 Main Street, PO Box 567, Emmetsburg, Iowa 50536, 712-852-2211, 712-852-2211, 712-852-4800, RonAskland@horizons-unlimited.net. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Ronald Askland, CEO está a su disposición para brindársela.

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Sumusunod ang Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  Ang Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

            Ang Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. ay:

            • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

                        â—‹ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

            â—‹ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)

            • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:

                        â—‹ Mga kwalipikadong interpreter

                        â—‹ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

            Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Ronald Askland, CEO.

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Ronald Askland, CEO, 2107 Main Street, PO Box 567, Emmetsburg, Iowa 50536, 712-852-2211, 712-852-2211, 712-852-4800, RonAskland@horizons-unlimited.net. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Ronald Askland, CEO upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


\Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. ได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธิ์ที่เหมาะสม และไม่ได้มีการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ  \Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. ไม่ได้กีดกันผู้คน หรือเลือกปฏิบัติตามชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ       à¸„วามทุพพลภาพ หรือเพศ

            Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.:

            • นำเสนอความช่วยเหลือและบริการฟรีแก่ผู้มีความบกพร่องด้านการสื่อสารกับเรา เช่น:

                        â—‹ ล่ามภาษามือที่ผ่านการรับรอง

            â—‹ ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่น (การพิมพ์ตัวใหญ่ เสียง รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ รูปแบบอื่นๆ)

            • ให้บริการด้านภาษาฟรีแก่บุคคลที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เช่น:

                        â—‹ ล่ามที่ได้รับการรับรอง

                        â—‹ ข้อมูลที่เขียนเป็นภาษาอื่น

            ถ้าคุณต้องการบริการเหล่านี้ โปรดติดต่อ \Ronald Askland, CEO

ถ้าคุณเชื่อว่า \Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. ไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้ หรือมีความประพฤติแบ่งแยกในทางใดทางหนึ่ง เช่น ชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ คุณสามารถร้องทุกข์ต่อ: \Ronald Askland, CEO, \2107 Main St., PO Box 567, Emmetsburg, Iowa 50536, \712-852-2211, \712-852-2211], \712-852-4800, \RonAskland@horizons-unlimited.net คุณสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรืออีเมล ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการร้องทุกช์ \Ronald Askland, CEO พร้อมจะช่วยคุณ

คุณยังสามารถร้องทุกข์สิทธิพลเมืองได้ต่อ U.S. Department of Health and Human Services (กระทรวงบริการด้านสุขภาพและมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา) Office for Civil Rights (สำนักงานสิทธิพลเมือง) ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf{3]{4], หรือทางไปรษณีย์หรือโทร:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

รับแบบฟอร์มร้องทุกข์ที่ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 


Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xá»­ dá»±a trên chủng tá»™c, màu da, nguồn gốc quốc gia, Ä‘á»™ tuổi, khuyết tật, hoặc giá»›i tính. Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. không loại trừ mọi người hoặc đối xá»­ vá»›i họ khác biệt vì chủng tá»™c, màu da, nguồn gốc quốc gia, Ä‘á»™ tuổi, khuyết tật, hoặc giá»›i tính.

            Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc.:

            • Cung cấp dịch vụ há»— trợ miá»…n phí cho những người khuyết tật để giao tiếp vá»›i chúng tôi có hiệu quả, nhÆ°:

                        â—‹ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lá»±c

            â—‹ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lá»›n, âm thanh, định dạng Ä‘iện tá»­ có thể tiếp cận, các định dạng khác)

            • Cung cấp miá»…n phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, nhÆ°:

                        â—‹ Thông dịch viên đủ năng lá»±c

                        â—‹ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

            Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Ronald Askland, CEO.

Nếu bạn tin rằng Horizons Unlimited of Palo Alto County, Inc. không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xá»­ theo cách khác dá»±a trên chủng tá»™c, màu da, nguồn gốc quốc gia, Ä‘á»™ tuổi, khuyết tật, hoặc giá»›i tính, bạn có thể ná»™p Ä‘Æ¡n khiếu nại vá»›i: Ronald Askland, CEO, 2107 Main Street, PO Box 567, Emmetsburg, Iowa 50536, 712-852-2211, 712-852-2211, 712-852-4800, RonAskland@horizons-unlimited.net. Bạn có thể trá»±c tiếp ná»™p Ä‘Æ¡n khiếu nại hoặc gá»­i qua đường bÆ°u Ä‘iện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp ná»™p Ä‘Æ¡n khiếu nại, Ronald Askland, CEO sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cÅ©ng có thể ná»™p Ä‘Æ¡n khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bá»™ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức Ä‘iện tá»­ qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bÆ°u Ä‘iện hoặc bằng Ä‘iện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.